• Planinvest_Equilor

  ÁLLOMÁNY-ÁTRUHÁZÁS FOLYAMAT

  Automatikus, professzionális,
  kényelmes

2017.08.31. Állomány-átruházás engedélyezése a Magyar Nemzeti Bank által


Az állomány-átruházási folyamat végrehajtásának feltétele, hogy a Felügyeletet ellátó hatóság, azaz a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az Átadó, PLÁNINVEST és Átvevő, EQUILOR között létrejött a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 140-141. § rendelkezéseinek megfelelő állomány-átruházási megállapodást és abban foglalt eljárásokat jóváhagyja.

A PLÁNINVEST és EQUILOR állomány-átruházási engedélyre irányuló kérelmét, valamint az állomány-átruházási megállapodást az MNB 2017. augusztus 31. napján kelt, H-EN-III-297/2017 számú határozatával hagyta jóvá.

2017.09.15. Állomány-átruházásról szóló értesítő levelek kiüldése az ügyfelek részére


A Bszt. vonatkozó rendelkezései értelmében a PLÁNINVEST, mint Átadó befektetési vállalkozás hivatalosan köteles értesíteni az állomány-átruházásban érintett ügyfeleit az állomány-átruházás tényéről és részleteiről. A PLÁNINVEST e kötelezettségének 2017 szeptemberében tesz eleget azzal, hogy minden ügyfele számára ajánlott postai küldemény formájában személyre szóló Értesítő levelet küld, amely tartalmazza az állomány-átruházással kapcsolatos információkat. A PLÁNINVEST a postai küldeményeket az ügyfelek által megadott, aktuálisan rendelkezésre álló postacímre küldi meg. Azon ügyfeleket, akik a PLÁNINVEST rendelkezésére bocsátották e-mail elérhetőségüket, a PLÁNINVEST elektronikus értesítést is küld.

Az Értesítő levél – többek között - tartalmazza
 • az állomány-átruházás jogi hátterét,
 • az EQUILOR, mint Átvevő, új szolgáltató elérhetőségeit, bemutatkozását,
 • a folyamathoz kapcsolódó fontosabb határidőket, így különösképpen az ügyfelek rendelkezésére álló Nyilatkozattételi határnapot, amely időpontig az állomány-átruházás lehetőségével esetlegesen élni nem kívánó ügyfelek nyilatkozatot tehetnek és meghatározhatják az EQUILOR-tól eltérő egyéb szolgáltatójukat,
 • az EQUILOR-nál megnyitásra kerülő új ügyfél- és értékpapírszámla számát,
 • az EQUILOR DIRECT online információs rendszerhez beállításra kerülő egyedi felhasználónevet (Az EQUILOR DIRECT rendszer csak az ECO számlacsomagba sorolt ügyfelek számára lesz elérhető, akik mobiltelefonszámukat a PLÁNINVEST részére korábban, ill. Nyilatkozattételi határnapig átadják. A belépéshez szükséges titkos jelszó az ügyfelek részére rövid szöveges üzenet, SMS formájában kerül megküldésre az állomány-átruházást követően),
 • az adott ügyfél számára beállításra kerülő számlacsomagot (egyes ügyfelek tekintetében ECO vagy ECO-KOMFORT számlacsomag kerül alkalmazásra attól függően, hogy az ügyfél mobiltelefonszámát a PLÁNINVEST részére korábban, ill. Nyilatkozattételi határnapig átadta vagy sem. )
 • az egyes számlacsomagok jellegzetességeit, díjait, ill. az állomány-átruházással érintett ügyfelekre vonatkozó üzletszabályzati rendelkezéseket, a számlák feletti rendelkezés szabályait.
Az Értesítő levél mintája alábbi linken érhető el: Értesítő levél

2017.09.16-2017.11.24. Állomány-átruházásban részt venni nem kívánó ügyfelek nyilatkozatainak befogadására rendelkezésre álló időszak


A Bszt. alapján az Átadó szolgáltatónak, azaz a PLÁNINVEST-nek legkevesebb 30 napos időszakot szükséges biztosítani ügyfelei számára az Értesítő levél megküldése és tényleges állomány-átruházás napja között, amely időszak alatt az ügyfél mérlegelheti, hogy az Átadó szolgáltatónál nyilvántartott eszközeit esetlegesen az Átvevő szolgáltatótól eltérő, más szolgáltatóhoz kívánja-e transzferálni, azaz nem kíván élni az automatikus állomány-átruházás lehetőségével és erről írásbeli nyilatkozatot tesz a PLÁNINVEST, Átadó részére.

Fontos tehát, hogy
 • az ügyfélnek csak akkor kell nyilatkozatot tennie, amennyiben nem kíván automatikusan az EQUILOR ügyfelévé válni és nem fogadja el az EQUILOR üzletszabályzatát,
 • a nyilatkozat tartalmazzon minden a jogszabályban és értesítő levélben feltüntetett információt,
 • kézbesítési módtól függetlenül határidőben, azaz 2017.11.24-ig megérkezzen a PLÁNINVEST székhelyére. (A PLÁNINVEST részére a határidőt követően kézbesített nyilatkozatok nem kerülnek figyelembevételre, azaz az állomány átadásra kerül az EQUILOR részére)


2017. 11. 27-2017.11.28. Ügyfélforgalmi szünnap


2017.11.27. és 2017.11.28. közötti időszakban ügyfélforgalmi szünnap kerül elrendelésre. Az ügyfélforgalmi szünnap a PLÁNINVEST ügyfeleit érinti. Ezen időszakban kerül sor az átadásra kerülő ügyfelek körének és eszközállomány végleges meghatározására, valamint az állomány-átruházásban részt venni nem kívánó, erről nyilatkozatot tevő ügyfelek eszközeinek a nyilatkozatban meghatározott szolgáltatóhoz történő transzferálására. Az ügyfélforgalmi szünnap időtartama alatt mind a PLÁNINVEST-nél, mind az EQUILOR-nál az ügyintézés szünetel, az ügyfél- és értékpapírszámlák feletti rendelkezésre nem nyílik lehetőség.

2017.11.28. Ügyfélállományok átadása-átvétele és jóváírása az EQUILOR által vezetett számlákon, ill. az állomány-átruházásban részt nem vevők esetén más szolgáltatóhoz


Az ügyfél- és értékpapírszámlák pozitív egyenlegének transzferére a PLÁNINVEST által 2017.11.28-án kerül sor. Az EQUILOR ugyanezen napon az eszközöket jóváírja az állomány-átruházásban résztvevő ügyfelek EQUILOR-nál vezetett számláira.

Az EQUILOR értesíti az érintett ügyfeleket a számla megnyitásáról, a számlaszámról, és az EQUILOR Direct belépési jelszóról - rövid szöveges üzenet (SMS) formájában, amennyiben az ügyfél mobiltelefonszáma az EQUILOR rendelkezésére áll. Ezért fontos, hogy amennyiben Ön a PLÁNINVEST részére nem adott meg mobiltelefonos elérhetőséget, vagy az megváltozott, akkor ezt a nyilatkozattételi határnapig, 2017.11.24-ig feltétlenül pótolja a PLÁNINVEST felkeresésével a mobiltelefonos elérhetőség megadásával.

Az állomány-átruházásban részt nem vevő ügyfelek esetében az eszközök jóváírására az egyéb, ügyfél által megnevezett szolgáltató eljárásrendje szerint kerül sor.

2017.11.29. Ügyfelek értesítése a számlák megnyitásáról az EQUILOR által


2017.11.29-től elérhetővé válnak az EQUILOR által megnyitott, állomány-átruházással érintett számlák és eszközök. Az ügyfelek az üzletszabályzatban foglaltak szerint rendelkezhetnek számláik felett, ill. az ECO számlavezetési csomaggal rendelkező ügyfelek az EQUILOR DIRECT online számlainformációs felületen keresztül, a részükre az értesítő levélben megküldött belépési azonosító, ill. a belépési azonosítóhoz tartozó rövid szöveges üzenet, SMS formájában megküldött jelszó használatával ellenőrizhetik az EQUILOR-nál vezetett számlájukon jóváírt eszközöket.

FIGYELEMFELHÍVÁS

Jelen honlap célja az állomány-átruházási folyamattal, az ügyfélszámlák átadás-átvételével kapcsolatos általános, főbb információk összefoglalása az érintett ügyfelek részére.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a honlapon közzétett adatok nem teljes körűek. A honlapon feltüntetett információk, tájékoztatások nem helyettesítik az érintett ügyfelek számára a PLÁNINVEST, mint Átadó által 2017 szeptemberében postai úton továbbításra kerülő, ill. továbbított az állomány-átruházásról szóló részletes, hivatalos tájékoztató levélben, a PLÁNINVEST, ill. EQUILOR üzletszabályzatában, hirdetményeiben és vonatkozó jogszabályokban foglaltak ismeretét. A Tájékoztató levél személyre szabottan foglalja össze az állomány-átruházással kapcsolatos információkat.
Az állomány-átruházással kapcsolatos további eseményekről, hírekről a rendelkezésünkre álló kommunikációs csatornákon haladéktalanul tájékoztatjuk az érintett ügyfeleket.

MEGVÁLASZOLJUK KÉRDÉSEIT AZ
ÁLLOMÁNY-ÁTRUHÁZÁSSAL KAPCSOLATBAN, HÍVJON MINKET!

+36 1 289 5652

Hétköznapokon 9:00 - 17:00 óra között

Személyes találkozóhoz kérjük foglaljon időpontot a fenti számon!

ujszolgaltatom@equilor.hu

Ismerje meg az Equilor szolgáltatásait!

Kérjen tőlünk visszahívást az alábbi adatlap kitöltésével. Szakértő kollégáink részletes tájékoztatást adnak Önnek.

A hatékonyabb ügyintézés érdekében kérjük adja meg a Multistock azonosítóját, melyet az éves és havi elszámolásában, valamint a Pláninvest weboldalán is megtalál.