• Planinvest_Equilor

  A LEGFONTOSABB KÉRDÉSEK VÁLASZOKKAL

  Lépjen velünk kapcsolatba, kérjen visszahívást!

Általános kérdések

 • Mit jelent az állomány-átruházás?

  Az állomány-átruházás a Bszt.-ben 140-141. §-ban meghatározott fogalom. Az állomány-átruházás keretében a PLÁNINVEST, mint Átadó befektetési vállalkozás szerződéses kötelezettségei állományát a Felügyelet előzetes engedélye alapján más befektetési vállalkozásra vagy árutőzsdei szolgáltatóra, jelen esetben EQUILOR-ra ruházza át, figyelemmel a Bszt.-ben foglaltakra. Jelen esetben az ügyfeleket megillető, PLÁNINVEST által nyilvántartott eszközök átadásra kerülnek az EQUILOR részére, amelyeket az EQUILOR az ügyfelek számára a PLÁNINVEST által megadott adatok alapján megnyitott ügyfeleket megillető ügyfél- és értékpapírszámlákon ír jóvá és tart nyilván. Az állomány-átruházás napjától az átadott állomány tekintetében az ügyfél az EQUILOR-ral áll szerződéses jogviszonyban, az állományhoz kapcsolódó befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatásokat az ügyfél számára az EQUILOR jogosult és köteles nyújtani az EQUILOR üzletszabályzata szerint. Az átadott állomány tekintetében az ügyfél és PLÁNINVEST közötti szerződéses jogviszony megszűnik.
 • Milyen állományok kerülnek átadásra az EQUILOR részére?

  Az EQUILOR részére kizárólag a pozitív ügyfél- és értékpapírszámla egyenlegek kerülnek átadásra.
 • Milyen költségekkel jár az állomány-átruházás?

  Az állomány-átruházás az ügyfél számára nem jár költségvonzattal.
 • Van- bármi tennivalóm az állomány-átruházás kapcsán?

  Az állomány-átruházás alapvetően egy automatikus folyamat. Amennyiben az ügyfél számára megfelelő az EQUILOR, mint átvevő szolgáltató üzletszabályzata, díjtételei, akkor a PLÁNINVEST és EQUILOR automatikusan lebonyolítja az állomány-átruházással járó feladatokat és erről az ügyfelet értesíti. Természetesen fontos, hogy a PLÁNINVEST rendelkezzen az ügyfél érvényes személyes adataival, ill. mobiltelefonos elérhetőségével, figyelemmel arra, hogy az EQUILOR által kínált szolgáltatások nyújtotta előnyök teljes kihasználhatóságához, ill. az értesítések gyors továbbításához szükséges a mobiltelefonos elérhetőség. Amennyiben Ön nem kívánja igénybevenni az EQUILOR szolgáltatásait, akkor a jogszabály értelmében ennek tényét nyilatkozati úton köteles közölni a PLÁNINVEST-tel a Nyilatkozattételi határnapig, azaz 2017.11.24-ig beérkezőleg. A nyilatkozattétel részletes szabályait az ügyfeleknek küldött értesítő levél, ill. annak honlapon közölt mintája tartalmazza.
 • Mi történik a PLÁNINVEST-tel szemben fennálló esetleges tartozásaimmal?

  Az EQUILOR részére kizárólag a pozitív ügyfél- és értékpapírszámla egyenlegek kerülnek átadásra, a PLÁNINVEST ügyfelekkel szemben fennálló követelései, azaz ügyféltartozások nem. Az ügyféltartozások beszedéséről továbbra is a PLÁNINVEST gondoskodik, az állomány-átruházás napján a PLÁNINVEST-tel szemben fennálló tartozásokat az ügyfél a PLÁNINVESTNEK tartozik megfizetni.
 • Mikortól leszek EQUILOR ügyfél?

  Az állomány-átruházás napja 2017.11.28. Ezen időponttól válik Ön az EQUILOR ügyfelévé.
 • Biztonságban lesznek az EQUILOR-nál a pénzügyi eszközeim?

  Igen. Az EQUILOR több, mint 27 éve a magyar tőkepiac stabil szereplője, a Budapesti Értéktőzsde alapító tagja, Magyarországon bejegyzett, a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt működő befektetési vállalkozás. Az EQUILOR fentiek mellett tagja a Befektető Védelmi Alapnak. A kártalanítási feltételek fennállása esetén a Beva - befektetőnként és összevontan - legfeljebb százezer euró összeghatárig fizet kártalanítást az érintett ügyfelek számára.
 • Az állomány-átruházásáról mikor és milyen módon kapok hivatalos tájékoztatást?

  A PLÁNINVEST és EQUILOR hirdetményben értesíti az ügyfeleket az állomány-átruházás lezárásáról és eredményéről. A mobiltelefonszámot rendelkezésre bocsátó ügyfelek ezek mellett rövid szöveges üzenet formájában értesülnek a száma megnyitásáról, ill. számukra ilyen módon kerül megküldésre az EQUILOR DIRECT online számlainformációs rendszer használatához szükséges titkos jelszó. A rendszeren keresztül a számla, annak egyenlege azonnal ellenőrizhető.
 • Az állomány-átruházás milyen hatással van a üdülőhasználati jog gyakorlására?

  Az állomány-átruházás nem érinti az ABBÁZIA Cégcsoportba tartozó zártkörűen működő részvénytársaságokkal kötött üdülőhasználati szerződésekből eredő jogok gyakorlását.
 • Meghatalmazottként biztosított-e a rendelkezési jogom az átadást követően az EQUILOR-nál vezetett ügyfél- és értékpapírszámla felett?

  Az ügyféleszközök védelme, az átadás-átvételi folyamat zártsága érdekében a PLÁNINVEST-nél korábban bejelentett meghatalmazások nem jogosítják fel a meghatalmazott személyeket az EQUILOR által megnyitott számlák feletti rendelkezésre. Az EQUILOR által megnyitott számlák tekintetében kizárólag a számlatulajdonos, illetőleg jogi személy esetén a rendelkezés napján a közhiteles nyilvántartás alapján a jogi személy képviseletében eljárni jogosult személyek járhatnak el.
 • Mi történik, ha nyilatkozatom a Nyilatkozattételi határnapot követően érkezik meg a PLÁNINVEST-hez?

  Ebben az esetben az állomány átadásra kerül az EQUILOR részére. Ezt követően transzfermegbízását és számlazárási megbízását már az EQUILOR-nak kell megadnia, az EQUILOR üzletszabályzatában foglalt szabályok szerint.
 • Mit kell tennem, ha nem szeretnék EQUILOR ügyfél lenni?

  Ebben az esetben Önnek a Bszt., ill. Értesítő levélben foglaltak szerinti nyilatkozatot kell tennie, meghatározva azon szolgáltatót és számlaszámot, ahova kérni a PLÁNINVEST-nél nyilvántartott eszközeinek transzferálását. Fontos, hogy nyilatkozata 2017.11.24-ig megérkezzen az Értesítő levélben megadott címre, különben azt nem áll a PLÁNINVEST módjában figyelembe venni.

Az EQUILOR által biztosított számlavezetési csomagokról, díjakról

 • Milyen számlavezetési csomagokat biztosít az EQUILOR a PLÁNINVEST-től átvett ügyfelek részére?

  Az átvett ügyfelek részére az EQUILOR az ún. ECO és ECO-KOMFORT számlavezetési csomagokat alakította ki. Az ECO számlacsomag esetében az ügyfél online hozzáféréssel rendelkezik az EQUILOR DIRECT online számlavezetési rendszerhez, amelyen keresztül folyamatosan ellenőrizheti ügyfél- és értékpapírszámlájának egyenlegét, valamint a rendszeren kerülnek továbbításra az ügyfél számára a hivatalos értesítések, számlakivonatok. Az ECO számlavezetési csomag minden ügyfél számára ajánlott, hiszen ezzel folyamatos, kényelmes hozzáférés biztosítható az ügyfél- és értékpapírszámlához. Az ECO-KOMFORT számlacsomag esetén az ügyfél kivonatai az EQUILOR által biztosított elektronikus tárhelyen kerülnek megőrzésre és ügyfél külön kérésére az ügyfél által meghatározott módon átadásra, azzal, hogy évi egy alkalommal az EQUILOR postai úton is küld számlakivonatot az ügyfél részére.
 • Milyen módon fizethetem meg az EQUILOR részére az éves számlavezetési díjat?

  Az éves számlavezetési díj megfizetésére az alábbiak szerint nyílik lehetőség:
  • az EQUILOR által évi egy alkalommal postai úton küldött postai készpénzátutalási megbízás (sárga csekk) alkalmazásával;
  • a számlavezetési díjata az Értesítő levélben megjelölt külsőköri forint átutaláshoz alkalmazandó számlaszámra lehet utalni;
  • pénztári befizetéssel.

Az ECO és ECO-KOMFORT díjcsomagokról részletesen

 • Mitől függ, hogy a rugalmasabb ECO, vagy ECO-KOMFORT szálavezetési szolgáltatást kapom a jövőben az EQUILOR-tól?

  Az adott ügyfél tekintetében alkalmazásra kerülő számlacsomag az állomány-átruházási folyamat során automatikusan kerül meghatározásra. Rugalmas és minden ügyfél számára javasolt ECO csomagot biztosít az EQUILOR mindazon ügyfeleknek, akik korábban adtak meg mobil telefonszámot – ill. a nyilatkozattételi határnapig megadnak- a PLÁNINVEST részére és az adatok átadása során a PLÁNINVEST ezt az EQUILOR rendelkezésére bocsátotta. ECO-KOMFORT csomag kerül beállításra azon ügyfelek számára, akik tekintetében nem áll rendelkezésre mobiltelefonszám.
 • Miért szükséges mobil telefonszám az ECO számlacsomag igénybevételéhez?

  Az ügyfél- és értékpapírszámla ellenőrzéséhez, kivonatok megtekintéséhez alkalmazott EQUILOR DIRECT online számlainformációs rendszer használatához szükséges titkos jelszó megküldésére rövid szöveges üzenet, SMS formájában kerül sor, az ügyfél által meghatározott telefonszámra. Ezért sajnos elengedhetetlen mobiltelefonszám megadása. (Az EQUILOR DIRECT rendszer használatához szükséges egyedi felhasználónevet az EQUILOR képezte meg, amelyről az ügyfeleket az Értesítő levélben tájékoztatta.)
 • Honnan tudhatom meg, hogy várhatóan milyen (ECO vagy ECO-KOMFORT) számlavezetési csomagot biztosít majd nekem az EQUILOR az állomány-átruházást követően?

  Az Értesítő levél 15. pontja tartalmazza, hogy Ön előzetesen milyen számlacsomagba került besorolásra. Amennyiben levélben ECO-KOMFORT számlacsomag került feltüntetésre, javasolt, hogy a nyilatkozattételi határnapig, azaz 2017.11.24-ig adjon meg mobiltelefonos elérhetőséget a PLÁNINVEST ügyfélszolgálatán, mert ebben az esetben számlavezetési csomagját automatikusan a rugalmasabb ECO csomagra állítjuk át!
 • Miért kaptam EQUILOR DIRECT felhasználónevet, ha ECO-KOMFORT csomagba soroltak?

  Az EQUILOR DIRECT felhasználónevet minden potenciálisan átvételre kerülő ügyfél számára megképezte az EQUILOR, akkor is, ha az értesítő levelek kiküldésekor nem állt rendelkezésre az online számlainformációs rendszer használatához elengedhetetlen mobiltelefonszám. Erre azért került sor, hogy mobiltelefonszám megadásával – erre az ügyfélnek a Nyilatkozattételi határnapig, 2017.11.24-ig a PLÁNINVEST ügyfélszolgálatán, az állomány-átruházást követően 2017.11.29-től az EQUILOR ügyfélszolgálatán nyílik lehetősége – azonnal és kényelmesen biztosítható legyen a rugalmas és korszerű ECO számlavezetési szolgáltatás az ügyfél részére.
 • Hogy módosíthatom a későbbiekben a számomra eredetileg biztosított ECO-KOMFORT számlavezetési csomagot a rugalmasabb ECO csomagra?

  Amennyiben Ön 2017.11.24-ig, a Nyilatkozattételi határnapig mobiltelefonszámát megadja a PLÁNINVEST részére az EQUILOR automatikusan biztosítja az Ön számára az ECO számlacsomagot. Az állomány-átruházást követően, azaz 2017.11.29-től az EQUILOR ügyfélszolgálatán nyílik lehetősége mobiltelefonszám megadására és a számlavezetési csomag módosítására.
 • Milyen számlavezetési csomagokat választhatok, ill. hogy módosíthatom a számomra biztosított számlavezetési csomagokat?

  Eredeti számlacsomag
  Választható számlacsomag
  ECO-KOMFORT ECO, E-OPTIMUM
  ECO E-OPTIMUM
  ECO számlacsomag választása esetén elegendő kitöltenie az EQUILOR vonatkozó formanyomtatványát és megadni az EQUILOR által kért információkat, közöttük mobiltelefonszámát. A széles befektetési lehetőségeket biztosító E-OPTIMUM számlavezetési csomag választása esetén szükségessé válik az EQUILOR által alkalmazott ügyfél- és értékpapírszámla szerződés, valamint általános bizományosi keretszerződés megkötése, a kapcsolódó azonosítási, ügyfél tájékoztatási feladatok elvégzése mellett. Ezzel kapcsolatban munkatársaink állnak az érdeklődő ügyfelek szíves rendelkezésére.

Az EQUILOR szolgáltatásairól

 • Miért előnyös számomra, hogy az állomány-átruházás során az EQUILOR ügyfelévé válok, milyen előnyökhöz jutok ezáltal?

  Az állomány-átruházás egy automatikus és díjmentes folyamat. Az EQUILOR ügyfeleként Ön
  • az eddig megszokotthoz képest kedvezőbb számlavezetési díjakban részesül
  • szélesebb befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatásokhoz juthat az EQUILOR ügyfeleként
  • kérésére díjmentesen kaphat az EQUILOR szakemberei által készített rendszeres tőkepiaci, pénzügyi eszközöket bemutató írásbeli tájékoztatókat, hírleveleket
  • az EQUILOR ügyfeleként az Ön számára is elérhetővé válnak a befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó online megoldások, így az EQUILOR DIRECT rendszer és az EQUILOR Trader online kereskedési platform szolgáltatás.
 • Az EQUILOR által nyújtott minden szolgáltatást igénybe vehetek az állomány-átruházást követően?

  Igen, bár mivel az EQUILOR befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatási palettája szélesebb, mint a PLÁNINVEST-é, ezért ehhez szükséges az EQUILOR által alkalmazott szerződések aláírása, ill. az azonosítási feladatok elvégzésre.
 • Mire használható EQUILOR-nál megnyitásra kerülő ügyfél- és értékpapírszámlám?

  Az EQUILOR rendkívül széles befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatásokkal áll ügyfelei, így az állomány-átruházás keretében átvételre kerülő ügyfelek rendelkezésére. Az EQUILOR-on keresztül
  • az EQUILOR tőzsdetagságainak köszönhetően elérhetők a budapesti, prágai, varsói értéktőzsdén jegyzett pénzügyi eszközök,
  • hazai és nemzetközi befektetési alapkezelők befektetési alapjai,
  • közkedvelt hazai és nemzetközi állampapírok, valamint
  • határidős termékek,
  • az EQUILOR-nál elérhetők a befektetők körében igen népszerű tartós befektetési számla (TBSZ), nyugdíj-előtakarékossági (NESZ) számla szolgáltatások.
 • Van lehetőségem az EQUILOR-nál megnyitott számláma transzferálni más szolgáltatónál nyilvántartott eszközeimet?

  Természetesen erre is lehetősége nyílik a más szolgáltatónál nyilvántartott eszközök transzferével. A transzfer előtt kérjük, hogy lépjen kapcsolatba munkatársainkkal a részletes ügyintézéssel kapcsolatos további információkért.
 • Van lehetőség tartós befektetési számla – TBSZ-, nyugdíj-előtakarékossági számla nyitására az EQUILOR-nál?

  Természetesen tartós befektetési és nyugdíj-előtakarékossági számla szolgáltatások is elérhetők az EQUILOR-nál.

Az EQUILOR Direct számlainformációs rendszerről

 • Mit láthatok az EQUILOR Direct rendszerben?

  Az EQUILOR DIRECT rendszer rendelkezik
  • online számlainformációs felülettel, amely riportja révén folyamatosan ellenőrizhető a számlák egyenlege, a számlákon nyilvántartott eszközök aktuális piaci értéke,
  • megbízásküldő funkcióval, amellyel online módon különböző megbízások adhatók a számlával kapcsolatban
  • postafiók funkcióval, amelybe kézbesítésre kerülnek a számlával kapcsolatban az EQUILOR által kiállított kivonatok, így pl. számlakivonat, ügyleti megbízások visszaigazolása, ill. az üzleti kapcsolathoz tartozó levelezés.
  További információk:

  https://direct.equilor.hu/Demo/HUN/start.htm

 • Hogyan tudom ellenőrizni az értékpapírszámlám egyenlegét?

  Az ECO számlavezetési csomaggal rendelkező ügyfelek ügyfél- és értékpapírszámlájuk egyenlegét folyamatosan, online módon tudják ellenőrizni az EQUILOR DIRECT rendszer segítségével, ill. a rendszerből elérhetők az ügyfél számára küldött számlakivonatok. Az ECO-KOMFORT számlavezetési csomaggal rendelkező ügyfelek részére az ügyfél- és értékpapírszámla kivonat nyomtatott formában automatikusan egy alkalommal kerül megküldésre, a számlavezetési díjbekérővel együtt, a havi kivonatok az ügyfél részére biztosított elektronikus tárhelyen kerülnek megőrzésre azok személyes átvételéig, ill. azok postai megküldésére vonatkozó ügyfél rendelkezésig. Az ügyfél- és értékpapírszámlák egyenlege természetesen ellenőrizhető a Magyar Nemzeti Bank által működtetett online lekérdező alkalmazás segítségével is. Fontos megjegyezni, hogy a PLÁNINVEST által alkalmazott korábbi belépési azonosító érvényét veszti, az ügyfelek számra az EQUILOR új azonosítót képez, amelyet a számlacsomagnak megfelelő módon továbbít az ügyfél részére.
 • Mit tegyek, ha nem egyezik a PLÁNINVEST és az EQUILOR által megnyitott új számlán nyilvántartott eszközök köre és azok egyenlege?

  Az állomány-átruházást követően feltétlenül ellenőrizze PLÁNINVEST-nél vezetett számlájának záró egyenlegét és az EQUILOR-nál nyitott számlájának nyitó egyenlegét. Az esetleges eltérést haladéktalanul jelezze az EQUILOR részére, csatolva a PLÁNINVEST-es számla záró egyenlegét, számlaszámát, azonosítóját és adatait tartalmazó kivonatot, bizonylatot. Ezek alapján az EQUILOR elvégzi a szükséges intézkedéseket az eltérés okának feltárása és az esetleges hiba orvoslásának érdekében.

TÁJÉKOZTATÓ HAGYOMÁNYOS, NYOMDAI ÚTON ELŐÁLLÍTOTT, FIZIKAI RÉSZVÉNYEKKEL RENDELKEZŐK SZÁMÁRA

 • Rendelkezem még hagyományos, nyomdai úton előállított, fizikai részvényekkel. Mit kell tennem ilyenkor, kihez fordulhatok a dematerializált részvények átvételével kapcsolatban az állomány-átruházást követően?

  Amennyiben Ön még rendelkezik az ABBÁZIA Cégcsoportba tartozó zártkörűen működő részvénytársaságok, azaz az ABBÁZIA Idegenforgalmi Zrt. (Cg.20-10-040029; székhely: 8360 Keszthely Arany János utca 1.), az ABBÁZIA Apartman Club Idegenforgalmi Zrt. (Cg.20-10-040184; székhely: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.), a T.S. APARTMAN-CLUB Idegenforgalmi Zrt. (Cg.20-10-040053; székhely: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) és a Petneházy Üdülőfalu Zrt. (Cg.20-10-040173; székhely: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) (továbbiakban: Kibocsátó, Kibocsátók) által kibocsátott hagyományos fizikai, nyomtatott részvényekkel, azaz a fizikai részvények 2002-ben történő átalakítása (dematerializálása) során nem adta le fizikai részvényeit és nem határozta meg az Ön értékpapírszámla vezetőjét és dematerializált értékpapírszámlájának számát, amelyre Kibocsátók a nyomdai úton előállított részvények helyett kibocsátott új dematerializált részvények jóváírását kezdeményezhették, akkor a további ügyintézés érdekében Ön közvetlenül a Kibocsátókhoz fordulhat. A Kibocsátók, ill. a PLÁNINVEST honlapjaikon részletes tájékoztatót tettek közzé az ügyintézés menetéről és részleteiről. Kérjük, hogy ellenőrizze, hogy Ön mely kibocsátó részvényeivel rendelkezik és ennek függvényében tekintse meg az érintett kibocsátó honlapján található információkat.
  ABBÁZIA Idegenforgalmi Zrt. – Tájékoztató
  ABBÁZIA Apartman Club Idegenforgalmi Zrt. – Tájékoztató
  T.S. APARTMAN-CLUB Idegenforgalmi Zrt. – Tájékoztató
  Petneházy Üdülőfalu Zrt.– Tájékoztató

Kapcsolattartás, további információk

 • Milyen adatokra lesz szükségem az EQUILOR-nál a telefonos ügyintézéshez, felvilágosítás kéréséhez?

  Általános kérdések esetén nincs szükség semmilyen különleges adatra. Az EQUILOR-nál nyitott számlájával kapcsolatos ügyintézéshez szükség lesz személyes adataira (név, születési hely/idő, lakcím, EQUILOR-nál vezetett ügyfél- és értékpapírszámlájának számára, ill. adott esetben korábbi PLÁNINVEST azonosítójára, számlaszámára
 • Az állomány-átruházást követően kihez fordulhatok különböző kérdéseimmel?

  Megnyitott új ügyfélszámlákkal kapcsolatos kérdések, ügyintézés, átadott-átvett állomány egyeztetése, számlaegyenleg egyeztetése, szerződéskötés, egyéb szolgáltatások igénybevétele, adategyeztetés, stb. EQUILOR –
  PLÁNINVEST-nél vezetett számlákon fennálló tartozásokkal kapcsolatos ügyintézés PLÁNINVEST
  Üdülési joggal, üdülőhasználati díjjal kapcsolatos kérdések, ügyintézés Üdülési jogot értékesítő szervezet, szerződésben, hirdetményekben meghatározott kapcsolattartó
 • Kihez fordulhatok az állomány-átruházással kapcsolatos kérdéseimmel?

  Számlavezetéssel, értékpapírtranszferrel, adatmódosítással, nyilatkozattétellel kapcsolatos tájékoztatás, ügyintézés:

  Pláninvest Bróker Zrt.

  Cím: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.
  Telefonszám: +36-83-314-300
  Fax: +36-83-510-580
  Ügyfélfogadási idő:
  Hétfő-Csütörtök: 8:00 – 16:20
  Péntek: 8:00 – 15:20

  Az EQUILOR által ügyfélállomány-átruházásban résztvevő ügyfelek részére nyitott új számlákkal, nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás:

  EQUILOR Befektetési Zrt.
  Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C, 3. em.
  Telefonszám: +36-1-
  Fax: +36-1-430-3981
  E-mail:

  ujszolgaltatom@equilor.hu


  Hétfő-Péntek:8:30-16:30

  Honlap:

  http://www.equilor.hu/

FIGYELEMFELHÍVÁS

Jelen honlap célja az állomány-átruházási folyamattal, az ügyfélszámlák átadás-átvételével kapcsolatos általános, főbb információk összefoglalása az érintett ügyfelek részére.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a honlapon közzétett adatok nem teljes körűek. A honlapon feltüntetett információk, tájékoztatások nem helyettesítik az érintett ügyfelek számára a PLÁNINVEST, mint Átadó által 2017 szeptemberében postai úton továbbításra kerülő, ill. továbbított az állomány-átruházásról szóló részletes, hivatalos tájékoztató levélben, a PLÁNINVEST, ill. EQUILOR üzletszabályzatában, hirdetményeiben és vonatkozó jogszabályokban foglaltak ismeretét. A Tájékoztató levél személyre szabottan foglalja össze az állomány-átruházással kapcsolatos információkat.
Az állomány-átruházással kapcsolatos további eseményekről, hírekről a rendelkezésünkre álló kommunikációs csatornákon haladéktalanul tájékoztatjuk az érintett ügyfeleket.

MEGVÁLASZOLJUK KÉRDÉSEIT AZ
ÁLLOMÁNY-ÁTRUHÁZÁSSAL KAPCSOLATBAN, HÍVJON MINKET!

+36 1 289 5652

Hétköznapokon 9:00 - 17:00 óra között

Személyes találkozóhoz kérjük foglaljon időpontot a fenti számon!

ujszolgaltatom@equilor.hu

Ismerje meg az Equilor szolgáltatásait!

Kérjen tőlünk visszahívást az alábbi adatlap kitöltésével. Szakértő kollégáink részletes tájékoztatást adnak Önnek.

A hatékonyabb ügyintézés érdekében kérjük adja meg a Multistock azonosítóját, melyet az éves és havi elszámolásában, valamint a Pláninvest weboldalán is megtalál.